Download ประกาศ

"ประกาศความก้าวหน้าโครงการ สบอช."
           1) การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุทกภัย เร่งด่วน (ภายใต้งบกลาง ปี 2555)
"ประกาศยกเลิก"
           1)ประกาศขอยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท 8 รายการ    ตามหนังสือที่ นร.0119/160 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องขอยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท 8 รายการ วงเงิน 1,075,300 บาท
          
"เอกสารเกี่ยวกับศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง"
           1) เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12 คัน
           2) เอกสารจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอทุกภัยแห่งชาติ
          
"เอกสารเกี่ยวกับโครงการระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย"
           1) เอกสารประกอบรับฟังความคิดเห็นประชาชน ชุด 1
           2) เอกสารประกอบรับฟังความคิดเห็นประชาชน ชุด 2
           3) เอกสารประกอบรับฟังความคิดเห็นประชาชน ชุด 3
           4) เอกสารประกอบรับฟังความคิดเห็นประชาชน ชุด 4
           5) เอกสารประกอบรับฟังความคิดเห็นประชาชน ชุด 5
การดำเนินการโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
           1)การดำเนินการโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
                     1)ประกาศเปิดเผยราคา
                     2)หนังสือถึงกรมบัญชีกลาง
            
การกำหนดราคากลางและขอบเขต TOR
           1)ขอส่งราคากลางจ้างจัดงาน "น้ำเพื่อชีวิต"
           2)ขอส่งราคากลางการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
           3)ขอส่งราคากลางจ้างติดตั้งระบบถ่ายถอดสัญญาณสดจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ 34 จังหวัด
           4)รายงานผลการกำหนดราคากลางและขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)จ้างจัดงาน "โครงการน้ำเพื่อชีวิต"
           5)โครงการจัดจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
           6)โครงการจัดจ้างจัดทำจดหมายข่าวสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
           7)ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างทำจดหมายข่าว และ ยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์
สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจง รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR)ขั้น DEFINITIVE DESIGN
1)สรุปสาระสำคัญ:การประชุมชี้แจง รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR)
    
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่ออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
     1)ModuleA1:การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก
     2)ModuleA2:การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
     3)ModuleA3:การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์เพื่อกักเก็บน้ำหลากชั่วคราว
     4)ModuleA4:การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำยม น่าน เจ้าพระยา
     5)ModuleA5:การจัดทำทางผันน้ำ(Flood diversion channel)ขนาดประมาณ 1,500 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการคมนาคม
     6)ModuleA6และB4:ระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัย รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ
     7)ModuleB1:การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ
     8)ModuleB2:การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งการจัดทำพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ
     9)ModuleB3:การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ
ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกกรอบแนวคิดก่อสร้างระบบแก้ปัญหาอุทกภัย
     1)ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกกรอบแนวคิดก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ(ฉบับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556)
คู่มือเกณฑ์ประกาศภัยแล้ง
     1)คู่มือเกณฑ์ประกาศภัยแล้ง(ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2555)
     2)แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ในเขตชลประทาน ปี 2555-2556(ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน)
เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan
     1) เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan (Related Document in practice for the Conceptual Plan) 25/09/2012
     2) Conceptual Plan Criteria 25/09/2012
     3) Conceptual Plan Template 25/09/2012
     4) ประกาศผู้ผ่าน Pre Qualification (Qualified Consortium/Join Venture Announcement, Pre Qualification) 25/09/2012
เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan ชุดที่ 1
     1.มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ วันที่ 14 สิงหาคม 2555
     (Cabinet Resolutions for the Conceptual Plan for the Infrastructure Design, Sustainable Water Resource Management and Flood Prevention for the Kingdom of Thailand on 14 August 2012)
     2.สรุปสาระสำคัญ การประชุมชี้แจงโครงการกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
     (Meeting Summaries from the Conceptual Plan on 24 July 2012)
งานโครงการงบกลางและหรืองบเงินกู้
     แบบฟอร์มงานโครงการงบกลางและหรืองบเงินกู้